Shkarko = = > modeli i kërkesës “për dhënie të informacionit/dokumentacionit” • çdo personne, Kur çmon se i janě shkelur të drejtat e parashikuara nga KY ligj, ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative pranë komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të Dhënave personale, në përputhje me këtë ligj dhe Kodin e Procedurave administrative. • Kur kërkesa është e paqartë në lidhje me përmbajtjen dhe natyrën e SAJ, shssh kontakton menjëherë foutaises për të bërë sqarimet e nevojshme por gjithnjë JO më vonë se 48 orë nga Data e paraqitjes së kërkesës. Ju duhet të siguroni identitetin tuaj, nënshkrimin e kërkesës si dhe një Adresë në mënyrë që autoriteti të Mund të përgjigjet. Ju Mund të kërkoni informacion në adresat zyrtare të autoritetit. Ligji NUK ndalon që informacioni TI Kërkohet çdo funksionari Publik, megjithatë ne Ju këshillojmë të dërgoni kërkesën tuaj koordinatorit për të drejtën e informimit. Ju duhet të përshkruani informacionin që Ju dëshironi. • Ankimi administrativ pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave personale bëhet Brenda 30 ditëve Pune nga Dita Kur: • Qytetarët e regjistruar rregullisht në skemat e ndihmës Shoqërore, si dhe subjektet përfituese, sipas ligjit Nr. 10 039, datë 22.12.2008, “për ndihmën juridike”, të ndryshuar, e përfitojnë informacionin Falas Deri në një nûmer të caktuar faqesh për çdo kërkesë ose në vlerën ekuivalente Kur informacioni Jepet në një format tjetër. o ankuesi ka marrë Njoftim për refuzimin e informacionit; o Ka kaluar afati i parashikuar në këtë ligj për dhënien e informacionit.

• Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi, me postë ose me postë elektronike, Duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e TIJ. Kërkesa për informim duhet të përmbajë: • shërbimet e administratës publike janě PA pagesë. Dhënia e informacionit Mund të bëhet kundrejt një tarife, të përcaktuar më parë dhe të bërë publike nga SHSSH në FAQEn e TIJ të internetit dhe në mjediset e pritjes së publikut. Kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit Mund TI gjeni Edhe në PORTALIN”pyetshtetin. Al”. Bëni kërkesën tuaj sa më të qartë të jetë e mundur. Fokusohuni në informacionin që Ju me të Vërtetë dëshironi të merrni. Nëse Ju NUK Jeni të Sigurt se çfarë informacioni Konkret Ju dëshironi, kërkoni nga autoriteti Publik t`Ju ndihmojë të përshkruani até që Ju po kërkoni. Nëse autoriteti NUK ka informacion për çka Ju dëshironi, Mund të jetë në gjendje t`Ju tregoj ku ta merrni atë. o emrin dhe mbiemrin e kërkuesit; o adresën postare ose elektronike ku Kërkohet të dërgohet informacioni; o përshkrimin e informacionit që Kërkohet; o sortieDans në të cilin preferohet informacioni; o çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se Mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të kërkuar.

• Çdo personne ka të drejtë të njihet me informacionin Publik, nëpërmjet dokumentit origjinal ose duc marrë një kopje të TIJ në formën ose sortieDans që mundëson akses të plotë në përmbajtjen e dokumentit. Ju duhet të bëni kërkesën tuaj me shkrim në letër ose email. Nëse Ju Doni që të zbatohen të drejtat tuaja për informacion Ju NUK Mund të kërkoni me gojë (për shembull me anë të telefonit ose në zyrë). • Në qoftë se pas shqyrtimit të kërkesës shssh konstaton se NUK e zotëron informacionin e kërkuar, ai, JO më vonë se 10 ditë kalendarike nga Data e dorëzimit të kërkesës, IA dërgon até autoritetit kompetent, Duke e vënë në dijeni Edhe kërkuesin. Nëse Ju dërgoni kërkesën me email dhe informacioni i kërkuar përmban të dhëna personale Ju duhet të Vini në dispozicion një kopje të skanuar të dokumentit të identifikimit.