Raja Ravi Varma: An Everlasting Imprint

Ganesh V Shivaswamy with Alka Pande